หน้าแรก >ข้อตกลงในการลงประกาศ

 

ข้อตกลงในการลงประกาศ

 

ข้อตกลงในการลงประกาศ

ข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ www.kahkai.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "kahkai")เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพันทาง กฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ kahkai เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ในทุกๆหน้าเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้น โดยวิธีอื่นใด เพื่อ วัตถุประสงค์ทางการค้า โดยวิธีอื่นใด เพื่อ วัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับอนุญาตจาก kahkai

 

ข้อตกลงด้านความรับผิดชอบ

kahkai เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ kahkai ไม่อนุญาต หรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก kahkai ไม่มีการรับประกันว่าข้อมูล มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ kahkai จะไม่รับผิด สำหรับความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูล และส่วนประกอบนั้นๆ

 

เงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ (อ่านก่อนสมัครสมาชิก)

1) การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

2) ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

3) ต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับทางเราตามความเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกบริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4) ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเองและ/หรือ ระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยรวม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการควรเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

5) ห้ามผู้ใช้บริการ ส่งบริการ ส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM หรือ ส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล์ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง หรือจะเป็นการอ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ก็ตาม ผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ใดๆก็ตาม ต่อผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับอีเมล์นั้นๆ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

6) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ทันที และจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด ต่อบุคคลใดๆก็ตามที่พยายาม หรือกระทำที่เป็นอันตรายต่อระบบและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย,การพยายามเจาะระบบไม่ว่าจะเพื่อการทดสอบหรือทำลายระบบ การพยายามเข้าถึงข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลผู้ใช้บริการคนอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

7) ผู้ให้บริการ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมาย ผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งข้อมูลใดๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินคดี

8) ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ

9) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ผู้ใช้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบทันที หากไม่มีการชำระค่าบริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่เริ่มระงับการใช้บริการ

10) ผู้ใช้บริการลิขสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลงในใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11) การยกเลิกการให้บริการ อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริการในทุกกรณ

ี 12) ในกรณีที่มีการรับประกันความพอใจด้วยการคืนเงินค่าบริการก็ดี หรือชดเชยให้ด้วยสิ่งอื่นใดก็ดี หากเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการหรือชดเชยสิ่งอื่นใดให้ในทุกกรณี

13) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

14) ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความหรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน

15) ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่

16) ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

17) ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น

18) ห้ามเผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

19) ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่

20) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ "webmaster","web editor","hostmaster","postmaster","admin","member(s)","customer service"หรือคำอื่นๆที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username

21) สมาชิกจะต้องไม่ใช้นามแฝงที่ไม่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามก อนาจาร มิฉะนั้น ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้

22) ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

23) ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดบริการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

24) ทีมงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการลบกระทู้ และความคิดเห็นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

25) ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้วจึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ ประกาศหาย!

 

ข้อควรระวังก่อนถูกลบประกาศ

1) โพสกระทู้ซ้ำ หาก User หรือ Member ท่านใดทำการประกาศซ้ำมากกว่า 1 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ในเนื้อหาหรือรายละเอียดเดิม ทางเว็บไซต์จะถือว่าท่านนั้น พยายามก่อกวนระบบ หาก Admin หรือผู้ดูแลระบบตรวจพบจะทำการลบประกาศออกทันที่โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ข้อยกเว้น - ท่านสามารถปรับระดับของประกาศให้อยู่ในอันดับต้นได้ด้วยการแสดงความคิดเห็น โดยการสมัครเป็นสมัครชิก - มารยาทในการปรับประกาศ ไม่ควรเกิน 2 ความเห็นต่อเนื่องใน 1 ชั่วโมง หากเป็นการคุยโต้ตอบกันระหว่างmemberจะไม่ถือเป็น การทำผิดกฏ

2) โพสผิดกฏ เนื้อหาของประกาศที่ผิดต่อกฎข้อบังคับของทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบจะถูกลบทันที ซึ่งอาจถูกพิจารณาถอนสิทธิ์สมาชิกด้วย

3) ใส่ **** ในส่วนของหัวเรื่องประกาศ ไม่อนุญาตให้ user หรือ Member ใส่อักขระพิเศษ หรือ ดอกจัน ในส่วนของหัวเรื่องประกาศ ทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบจะถูกลบทันที ซึ่งอาจถูกพิจารณาถอนสิทธิ์สมาชิกด้วย

4) โพสผิดหมวด หาก User หรือ Member ท่านใดทำการประกาศผิดหมวด โดยไม่ได้เจตนา ให้ทำการแก้ไขประกาศโดยการพิมพ์คำว่า "ประกาศผิดหมวด" ในส่วนบนสุดของกรอบรายละเอียดประกาศ เพื่อให้ Admin หรือผู้ดูแระบบทำการลบประกาศนั้นออก หากไม่ทำการแก้ไขดังกล่าว เมื่อ Admin หรือ ผู้ดูแลระบบตรวจพบจะทำการลบประกาศออกทันที่โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ซึ่งอาจถูกพิจารณาถอนสิทธิ์สมาชิกด้วย

5) ขายตรง หาเงินทางเน็ต MLM หากเนื้อหาของประกาศมีความคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้อง ทาง Admin หรือผู้ดูระบบตรวจพบจะทำการลบประกาศนั้นออกทันที

 

ประกาศเตือนสมาชิกที่สร้างปัญหา

เนื่องจาก ในปัจจุบัน ได้มีกลุ่มสมาชิกที่เป็นพ่อค้าที่สูญเสียผลประโยชน์ บางกลุ่ม ได้พยายามสร้างความแตกแยก ยุยง ปลุกปั่น ให้สมาชิกจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตาม หรือ ไม่เห็นด้วยกับกฏข้อบังคับ ที่เพื่อนๆสมาชิกส่วนใหญ่ เรียกร้องให้ทางทีมงานตั้งขึ้น เพื่อลงโทษบรรดาสมาชิกที่เห็นแก่ตัวเอง โดยมีการส่งข้อความถึง ชักชวน หรือยุยงให้สร้างปัญหา และไปใช้บริการในเว็บอื่นๆ ซึ่งทางทีมงานขอเรียกร้องให้ กลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นหยุดการกระทำและไปใช้บริการที่อื่นตามแต่ที่ท่านพอใจ หากยังสร้างปัญหาทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ ลบกระทู้และทำการแบนถาวร กับสมาชิกที่มีการกระทำเช่นที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้น ส่วนสมาชิกที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ขอให้ดำเนินการซื้อขายต่อไป โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ทางทีมงานขอรับรองว่าจะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกที่ดีของเราให้ถึงที่สุด โดยจะไม่ให้มีกลุ่มที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แต่สร้างปัญหาให้ได้อยู่ในชุมชนที่เป็นที่รักของเราทุกคนนี้ได้ 

สมัครหลาย ID เพื่อดันกระทู้

ทางทีมงานได้รับการร้องเรียนเข้ามา เกี่ยวกับการที่มีสมาชิก ได้มีการสมัคร ID หลาย ID เพื่อทำการดันกระทู้ หรือทำการปั่นราคาในการประมูลทางทีมงานจึงขอประกาศว่าให้สมาชิกที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้หยุดการกระทำเสีย มิฉะนั้น ทางทีมงาน จะขอทำการถอนสิทธิสมาชิกทุกๆ ID ที่มี ip เดียวกัน (ที่ใช้หลายๆ ID กระทำการดังกล่าว) เป็นเวลา 1 เดือน หรืออาจจะทำการลบ ID ออกไป โดยจะไม่มีการเตือนใดๆ

 

ข้อแนะนำในการประกาศซื้อขายสินค้า

1.เลือกประเภทการประกาศให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะซื้อ หรือขาย

2. ใส่รายละเอียดหัวเรื่องประกาศให้ตรงกับสินค้าที่ต้องการประกาศซื้อขาย

3. ในกรณีที่ประกาศซื้อขายสินค้าชิ้นเดียว กรุณาใส่ราคาเพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วในการตัดสินใจกับผู้ซื้อ หรือผู้ขายที่สนใจ

4. ระบุสภาพสินค้า มือหนึ่ง มือสอง จะช่วยเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้ถูกต้อง ผู้ซื้อตัดสินใจง่ายขึ้น และจะไม่ทำให้มีปัญหาภายหลังการซื้อขาย

5. หากสินค้า มือหนึ่ง มือสอง มีปัญหาหรือจุดบกพร่อง กรุณาแจ้งไว้ในรายละเอียดสินค้า จะช่วยเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้ถูกต้อง ผู้ซื้อตัดสินใจง่ายขึ้น และจะไม่ทำให้มีปัญหาภายหลังการซื้อขาย

6.ภาพที่ใช้ในการประกาศขาย ควรเป็นภาพของสินค้าตัวจริงที่จะนำมาขายจริง และเขียนชื่อไอดีใส่กระดาษกำกับอยู่ด้านข้างสินค้าจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และ ความรวดเร็วในการตัดสินใจกับผู้ซื้อที่สนใจ

7. ไม่ควรกรอกช่องคำค้น(TAG) ด้วยคำหรือ Keyword ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะทำผู้สนใจที่กำลังใช้ช่องค้นหา เข้าถึงประกาศของท่าได้ยาก หรือไม่ตรงต่อความต้องการ

8. ประกาศซื้อขายควรกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย และระบบช่วงเวลาที่สามารถติดได้ด้วย เพื่อกันไม่ให้มีผู้สนใจติดต่อไปขณะมีธุระหรือผักผ่อน

9. เมื่อซื้อขายเป็นที่สำเร็จให้ตั้งสถานะประกาศเป็นซื้อขายสำเร็จ admin หรือผู้ดูแลระบบจะช่วยลบประกาศ เพื่อกันไม่ให้มีผู้สนใจติดต่อไปเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้ประกาศ

 

สิ่งที่ควรระวังและสังเกตก่อนทำการซื้อขายสินค้า

1. ตรวจดูประเภทสมาชิก ว่าเป็น Member หรือ บุคคลทั่วไป หากเป็น Member จะสามารถตรวจดูประวัติ และสถิติการซื้อขายต่างๆได้

2.หากเป็นสมาชิกประเภท Member ให้สังเกต วันที่สมัครสมาขิก ว่าพึ่งสมัคร หรือใช้งานเว็บไซต์มานานแล้ว

3.ตรวจสอบประวัติการซื้อขายสินค้า โดยการกดที่รูปสมาชิกนั้นๆ เพื่อดูรายละเอียดว่าเคยมีปัญหาการซื้อขายมาก่อนหรือไม่

4.ระดับขั้น และคะแนนสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ใช้งานมานาน และซื้อขายสินค้าเป็นประจำโดยไม่มีปัญหา จะมีระดับขั้น และระดับคะแนนที่สูงทำให้น่าเชื่อถือ

5. หากเป็นสมาชิกประเภท Verify Member เป็นสมาชิกที่ยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆ ส่ง มาเว็บไซต์แล้ว เพื่อยืนยันตน หากมีปัญหาในการซื้อขายสามารถดำเนินเรื่องตรวจสอบและติดตามได้ทันที

6. สังเกตุ IP Internet ผู้ประกาศ กับผู้แสดงความคิดเห็น ว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง หรือปลุกปั่นราคา ให้หลงเชื่อ

7. การซื้อขายสินค้าด้วยการนัดพบ เป็นการซื้อขายที่น่าเชื่อถือที่สุดตรวจสอบภาพสินค้าได้ทันที สามารถปฏิเสธการซื้อขายหากรายละเอียดสินค้าที่ประกาศไม่ตรงตามความจริง โดยไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ การซื้อขายโดนโอนเงินผ่านธนาคารควรตรวจสอบเครดิตคู่ค้าให้ดีเสียก่อน หากมีความเสี่ยงทางเว็บไซต์ไม่แนะนำให้ทำการค้าด้วย

 

กฎและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

1. การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร

3. ไม่ควรว่าความเท็จ หรือเจตนากล่าวให้ร้ายผู้อื่น โดยไร้ซึ่งเหตุผล และหลักฐาน

4. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก จะถือเป็นความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากระบบ เมื่อ Admin หรือผู้ดูแลระบบ ตรวจพบจะทำการลบออก แต่หากพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำเพื่อก่อกวนระบบจริง สมาชิกท่านนั้นจะถูกถอนสิทธิ์สมาชิก

5. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการประกาศซื้อขาย หรือแสดงความคิดเห็น ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในหมวดประกาศซื้อขาย และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น

6. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และ Admin หรือผู้ดูแลระบบ จะทำการลบความคิดเห็นนั้นๆหากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน

7. การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่ไม่ใช่ของตนเองมาลงในช่องความคิดเห็น ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม

8. เนื้อหาและความคิดเห็น ถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก

9. ไม่อนุญาตให้ใช้ช่องความคิดเห็นในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ หรือหารายได้จำพวกธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM หากกระทำซ้ำผิดโดยเจตนาบ่อยครั้ง สมาชิกท่านนั้นจะถูกถอนสิทธิ์สมาชิก

10. ไม่อนุญาตให้ใช้ script code แทรกในการแสดงความเห็น หากตรวจพบทางเว็บจะถือเป็นการก่อกวนระบบ เมื่อ Admin หรือผู้ดูแลระบบตรวจพบจะทำการลบออกทันที หากพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำเพื่อก่อกวนระบบจริง สมาชิกท่านนั้นจะถูกถอนสิทธิ์สมาชิก